Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Wendbaarheid en Winnen!

In veel topsporten wordt strak getraind op wendbaarheid door oefeningen gericht op reactievermogen, snelheid en richtingsverandering. Met alleen technische skills kom je er niet in de zogenaamde explosieve sporten waaronder de vechtsporten en atletiek. Wendbaarheid is een belangrijke vereiste om met inzet van technische skills en goed uithoudingsvermogen tot topprestaties te komen. Een belangrijke parallel met onder andere het ondernemen, politiek en zo veel meer om ons heen.

Om even bij ondernemen te blijven; een technisch, commercieel en financieel perfect opgeleid team in een bedrijf biedt nog geen volledige garantie voor succes. Net zo min als succes met een bepaalde aanpak in het verleden garantie biedt op succes in de toekomst. Onder invloed van snel veranderende omstandigheden, gewijzigde marktverhoudingen en spelregels binnen bijkans alle sectoren staan beslissers op alle niveaus voor hele nieuwe uitdagingen. Wendbaarheid lijkt dan troef. Hoe snel kan men het bedrijf aanpassen, of beter hoe anticipeer je op ontwikkelingen lang voor dat je medespelers dat doen?

Wendbaarheid binnen een bedrijfsomgeving heeft alles van doen met accurate en actuele omgevingskennis, reactievermogen en flexibiliteit vanuit eigen denkkracht. Met een verouderd bedrijfsmodel doorgaan wanneer de markt geheel andere eisen stelt, wordt ook in Suriname steeds vaker afgestraft. Dankbaar omarmt de markt die initiatieven van ondernemend Suriname die vanuit een wel doordachte aanpak (vernieuwde) diensten en producten steeds dichter bij de Surinaamse consument brengt. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de decentralisatie binnen de medische diagnostiek (decentrale servicecentra voor bloedafname e.a.), en de professionalisering in onderdelen van de financiële dienstverlening. Voor het kunnen volhouden en optimaal laten renderen van in gang gezette verandertrajecten en verdere innovatie, is wendbaarheid een vereiste.

Bij wendbaarheid in een dynamische omgeving hoort ook het vermogen snel te kunnen op- en afschalen. Vele middelgrote en grote bedrijven in Suriname beschikken over een flexibele schil van parttimers. De mogelijkheden die dit biedt om, afhankelijk van de bedrijfsdrukte, daar voordeel mee te halen worden echter nog onvoldoende benut. Onder andere in de zorgsector staan voor meerdere organisaties als gevolg van veranderde marktomstandigheden bestaande verdienmodellen zwaar onder druk. Ook de NGO sector ziet zich door afnemende geldstromen en steeds kritischer worden donoren genoodzaakt ingrijpende interventies te plegen op alle niveaus van functioneren.

De kunst is in al deze organisaties die wendbaarheid in te brengen die meer ‘toekomstbestendig’ is. Dat houdt in geen verandering naar een volgend statisch punt maar meer een stimuleren van continue bewegen. En tegelijkertijd een werken aan vaardigheden die organisaties lees mensen toerust, om verandering te erkennen als een constante. Hoe en hoe snel wordt daarbij voornamelijk ingegeven door de tone at the top en het daar heersende besef van de noodzaak daartoe.

Is flexibiliteit dan hetzelfde als wendbaarheid? Daar zijn de meningen zeer verdeeld over en het antwoord staat niet geheel los van de context waarin de begrippen worden gebruikt. In deze context van ondernemen is er voor mij een wezenlijk nuanceverschil. Wendbare objecten zijn per definitie levende objecten die kunnen buigen op eigen kracht wanneer dat nodig is. Een belangrijk verschil met flexibiliteit welke vaak is een passief meegaan met de stroom of een ombuigen op commando.
Als echt winnen (lees groeien, winst maken of doelgroepen bedienen of, targets halen, of bestaanszekerheid veilig stellen of Suriname dienen) het middel is om onze ambities waar te maken dan is wendbaarheid troef.
En wie wendbaarheid verwart met opportunisme wordt vroeg of laat zwaar afgestraft, vraagt u het maar aan de pseudo wendbare politieke zwervelingen die ik niet bij naam hoef te noemen!