Binnen het vakgebied Management en Organisatie staat een aantal hulpmiddelen en technieken ter beschikking van de hedendaagse manager. Voor mij soms vergelijkbaar met de ontelbare ezelsbruggetjes voor het onthouden (enkele tientallen jaren geleden) van moeilijk lijkende reken- en taalkundige regels. Anders dan bij ezelsbruggetjes, die als het goed is, een tijdelijke ondersteuning vormen rusten moderne managers zich toe met tools die verworden tot automatisme zonder dat nog wordt stilgestaan bij de juiste toepassing en daadwerkelijke toegevoegde waarde van het hulpmiddel. Een voorbeeld van een ook in de Surinaamse context veel gebruikte analyse is de SWOT die goed uitgevoerd input levert voor de strategische beslissingen en de strategie.

Het uitvoeren van een externe omgevingsanalyse en het vervolgens stilstaan bij de eigen sterkten en zwakten wordt ingezet ter ondersteuning van de keuzes bij strategieformulering. Op basis van het acroniem SWOT (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen), bestaat een neiging eerst uitgebreid studie te maken van de sterkten en zwakten. Navelstaren met andere woorden en dan pas naar buiten kijken is een misser bij vele SWOT analyses. De uitvoering van een omgevingsanalyse op deze wijze is niet alleen weinig zinvol maar gaat volledig voorbij aan het feit dat sterkten en zwakten per definitie altijd heel relatief zijn. Sterk en zwak ten opzichte van wie of waarvan kun je jezelf dan afvragen als je niet eerst kennis neemt van en reflecteert op de ontwikkelingen die zich in de bedrijfstak en de macro-omgeving voltrekken.

De strategische opties welke een organisatie heeft zijn sterk bepaald door de externe realiteit. Een realiteit die zich op verschillende niveaus opdringt aan elke organisatie. Bij de ambitie om te groeien hoort een duidelijke reality check met wat in de bedrijfstak aan ontwikkelingen langskomt. Groeien zonder rekening te houden met de toetreding en macht van nieuwe partijen in de sector kan door menig ook Surinaamse organisatie niet worden naverteld. In de afgelopen 10 – 15 jaar heeft bv mening lokale manufacturen handelaar, die te laat reageerde op gewijzigde consumenten voorkeuren het moeten afleggen tegen de opkomst van de kant en klare Chinese confectiekleding.

Op het macroniveau wordt het ondernemersklimaat in Suriname sterk beïnvloed door drie belangrijke elementen. Deze zijn: de politieke realiteit (verouderde wetgeving, geen belastingherziening in aanloop naar de verkiezingen), het economisch tij (stabiliteit, koopkracht schaarse valuta, bewegingen binnen de arbeidmarkt), en de demografische realiteit (grote groepen nieuwe Surinamers die zich voor langere tijd hier vestigen).

Een tweede klassieke misser bij de SWOT analyse is dat bij het bepalen van de sterkten en zwakten managers veelal door elkaar historische, competitieve en normatieve criteria hanteren. Wij zijn de beste en hebben veel ervaring omdat wij al 100 jaar actief zijn op de markt is geen sterkte! Idealiter ga je uit van normatieve criteria voor zowel de sterkten als de zwakten. De realiteit is echter dat bij zwakten heel sterk de neiging bestaat meer competitief te vergelijken. Onze distributie of verkoop is zwak (vergeleken met de concurrent) zonder daarbij de vraag te stellen wat een norm voor zwak en sterk is. In de context van Suriname deels begrijpelijk als data (nog) niet voor handen is om op puur normatieve basis een uitspraak te doen over sterkten en zwakten. Het advies is dan voor zowel de sterkten als de zwakten, consequent de kerncompetenties zo objectief en concreet mogelijk vanuit competitieve criteria te vergelijken.

Gegeven de dynamische ontwikkelingen binnen de macro omgeving is een belangrijke competentie voor managers het gevoel voor verandering en het in staat zijn wat vandaag herkend wordt als kans tegelijkertijd net zo goed bedreiging kan zijn. Het daarbij bewust gebruik maken van beschikbare tools die daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben binnen de context van onze eigen Surinaamse realiteit is gewenst.