Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Corporate Social Responsibility Crisis en Strategie
Wanneer een financiële of economische crisis een omgeving creëert waarin het voortbestaan van ondernemingen onder druk staat, dan krijgen die acties prioriteit die de kans op overleven vergroten. “The greatest social responsibility is to keep our companies alive” was het credo vanuit die markten die in 2008 en daarna zwaar werden getroffen.
De crisis die in 2008 de financiële markten wereldwijd trof, is in de wetenschappelijke literatuur uitgebreid geanalyseerd en beschreven. De wetenschappelijke analyses van de relatie tussen crisis en CSR in die markten staat daarbij niet los van de hele ruime definitie van het begrip Corporate Social Responsibility. De piramide van Archie Carolls geeft, hoewel niet de meest recente, daar een duidelijke uitleg van. Aan de basis van deze piramide staat de eerste verantwoordelijkheid van ondernemingen namelijk ondernemen en daarbij winstgevend zijn. Direct daaraan gekoppeld is de verantwoordelijkheid dat te doen binnen wet- en regelgeving. In de derde laag van Carolls CSR model gaat het over ethisch gedrag en het doen van alles wat eerlijk, juist en rechtvaardig is (ook wanneer de wet daar niet in voorziet). In de top van de piramide staat de filantropische verantwoordelijkheid die rust op bedrijven om bij te dragen aan noden binnen de gemeenschap. Regelmatig wordt bij CSR alleen gekeken naar deze filantropische verantwoordelijkheid. Bedrijven hebben in Europa en Amerika, ongeacht hun omvang, een CSR beleid, budget en programma’s omdat wetgeving, markt en samenleving dat eisen.
Verdienen aan een markt is verantwoordelijkheid nemen niet alleen voor de effecten die door het ondernemen worden veroorzaakt, maar meer nog voor het welzijn van die samenleving. In de literatuur waarin de effecten van de crisis op CSR worden bestudeerd bestaan er meerdere (soms tegenstrijdige) opvattingen over de relatie tussen CSR en crisis. Sommige auteurs stellen vast dat de financiële problemen welke door crises worden veroorzaakt direct leiden tot een verlaging van het budget welke voor CSR wordt gealloceerd. Ook in Suriname een herkenbaar verschijnsel. Het niet langer (kunnen) financieren van hele mooie projecten en programma’s op het gebied van sport, kunst en cultuur treft vooral onze jongeren. Sommige auteurs stellen echter dat juist in tijden van crises een sterkere betrokkenheid via CSR een prima methode is om de kansen geboden door de crisis te benutten. Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd al voor nodig is geweest, komt anders gesteld in tijden van crisis nog sterker tot uitdrukking. CSR zien als een business opportunity in deze tijden betekent heel concreet het omarmen van fundamentele principes van het zakendoen. Innoveren, stimuleren van (intern) ondernemerschap, versterken van de ondernemingsstrategie en verantwoordelijk nemen voor mens en milieu zijn daarbij enkele aspecten.
Is er in Suriname bij het sterk verminderen van de koopkracht nog ruimte voor Corporate Social Responsibility? Als maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven is in het DNA van bedrijven dan is bijstelling van beleid bij verslechterende marktomstandigheden, ook bijstelling van het CSR beleid. De mooie initiatieven die de afgelopen jaren in verschillende sectoren in gang zijn gezet rondom meer maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn echter niet meer te stuiten. Maar veel meer is nodig om de vele maatschappelijke, ethische, juridische en milieuvraagstukken die een belemmering vormen bij de nationale ontwikkeling op te lossen. Wat daarbij vanuit corporate Suriname de bijdrage kan zijn is regelmatig onderwerp van bespreking. Corporate Suriname levert via de VSB en andere belangenverenigingen haar bijdrage door de vertegenwoordiging onder andere in de Staatsraad en de SER. Ook indirect en op minder zichtbare wijze zijn onze ondernemers actief in andere adviesorganen en structuren. Of dat voldoende en effectief is onder de huidige omstandigheid is een zeer retorische vraag.
Hoe zou u het eigen bedrijf scoren op de in het schema genoemde aspecten en waar zit ruimte voor het ook in ijden van crises beter voor de dag komen?

CSR ASPECT

DOEL

INDICATOREN

Waarde creatie
Rendement aandeelhouders Economische ontwikkeling
Sector bijdrage
Bijdrage aan de nationale economie
Good governance
Effectief en transparant functioneren binnen wet en regelgeving
Ethisch gedrag
Accountability
Maatschappelijke bijdrage
Stakeholders oriëntatie
Filantropie, vrijwilligerswerk
Milieu integriteit
Duurzaamheid van het eco systeem
Minimale afval productie
Hernieuwbare bronnen

 
CSR EN STRATEGIE
Als de strategie van een organisatie wordt besproken waar gaat het dan om? De aspecten die richting geven aan het strategisch denken in bedrijven zijn doorgaans sterk georiënteerd rondom meetbare targets. Klinkende acroniemen ondersteunen het denken in lijstjes die afgevinkt worden tijdens strategische sessies. De onzekerheid in de (externe) omgeving is daarbij een gegeven welke mede bepaalt wat haalbaar zal blijken. Vaste denkramen veelal van binnen naar buiten geredeneerd! En wat als wij dat nu eens omgooien vanuit een CSR denken?
Als elke bonafide organisatie haar bestaansrecht mede ontleent aan het welzijn van de omgeving waarin het gedijt hoe noodzakelijk is het dan niet om bij te dragen aan dat welzijn? Of anders; het verantwoordelijkheid nemen van bedrijven voor het welzijn van maatschappij en samenleving is het veiligstellen op termijn van het bestaansrecht van ons ondernemende Suriname. Als publieke organen het laten afweten of te zwak zijn om inhoud te geven aan hen bij wet opgedragen taken, zijn wij doorgaans zeer passief. Tot het indruist tegen ons zakelijk belang of dat belang wordt geschaad. Dit terwijl in essentie elk onvoldoende toegerust instituut of falend overheidsoptreden potentieel een bedreiging vormt voor het ondernemersklimaat. Ook wanneer wij daar voor de korte termijn als individueel bedrijf ons voordeel mee halen of juist wegkomen met het niet naleven van wet en regelgeving. De imagoschade welke ons allen treft, corporate en overheid, wanneer Suriname weer eens schittert op de verkeerde ranglijst is daar het bewijs van. Recente verschuivingen op internationale corruptie-, ease of doing business- en de competitive index bevestigen een verslechtering van het klimaat voor ondernemen.
Het is niet de taak van het bedrijfsleven om de kwaliteit en de integriteit van de nationale instituten te bewaken. Correct en toch ook helemaal niet correct. Het succes van Suriname is een collectieve verantwoordelijkheid. Het falen van onderdelen treft onmiddellijk de rest van de samenleving en dat ervaart ondernemend Suriname nu dagelijks. Het klimaat waarin het Surinaams bedrijfsleven zich moet handhaven is de afgelopen achttien maanden heel snel verder verslechterd.
Ik ben geen idealist of naïeve dromer als ik bij bezinning op deze realiteit een taak zie weggelegd voor ieder individueel bedrijf. Bedrijven kunnen namelijk niet succesvol zijn, als de samenleving waar zij deel van zijn, aan het uiteenvallen is. Ruimer strategisch denken om te overleven met bedrijf en samenleving lijkt dan noodzaak. Strategie om enerzijds realistische groei en andere bedrijf gerelateerde ambities te verwezenlijken en strategie om anderzijds de schrijnende toestanden in onze politieke, ecologische en sociaalmaatschappelijke realiteit mede ten goede te helpen keren. Wij zijn het aan elkaar en de samenleving verplicht vanuit die ruime definitie van corporate social responsibility ook bij te dragen. Dit door het helpen versterken van onze instituten en het uitdragen van ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op de werkvloer en in de omgang met alle doelgroepen. Dat gaat niet automatisch en vraagt om leiderschap dat ook in bedrijven daarin het voorbeeld geeft. Goede (lees betrouwbare en loyale) medewerkers werken graag voor een bedrijf dat respectvol omgaat met haar doelgroepen, de wetgeving naleeft, transparant is over haar aanpak en belang hecht aan een goede reputatie en het behoud daarvan.
Eerder verschenen in de Werkgever, jaargang 9 oktober 2016 nr.16